Wersja 4.0.3 / 4.0.2

1.       Faktury:

  1. Eksportowe - możliwość powiązania z fakturami zaliczkowymi
  2. Eksportowe - zmiana widoku faktury na ekranie - kwoty prezentowane są w walucie faktury (było w PLN)
  3. Lista faktur - kolumna „Wartość’ - prezentowana jest w walucie faktury (było w PLN)
  4. Faktury korygujące - wymagalne jest pole „Uwagi”

2.       Nowe funkcje umożliwiające tworzenie plików JPK - Magazyn i JPK - Faktury

3.       Dokument WZZ (zwrot do dostawcy) - dodano pole „Podstawa dokumentu’ - do wpisania np. numeru faktury korygującej od dostawcy (wykorzystywane w JPK-Magazyn)

4.       Kontrahenci - wyodrębniono kontrahentów „Unijnych” od „Zagranicznych”

  1. zakładka „Ogólne” - nowe pole „Obszar” - deklaracja „przynależności” kontrahenta
  2. pole Kod…kraju - dotyczy kontrahentów unijnych i zagranicznych
  3. lista kontrahentów - zmiana filtrów - rozdzielenie Unijnych” i „Zagranicznych”

    Wersja 4.0.1

 1. Nowy moduł „Księga Handlowa” w pełni zintegrowany z systemem ClearPro

wywołanie poprzez ikonę na tapecie systemu: „Księga handlowa”

 1. automatyczne importy dokumentów: magazynowych, faktur zakupu, faktur sprzedaży
 2. szczegółowe dane dla potrzeb rachunkowości zarządczej bez tworzenia złożonej analityki w planie kont

(poprzez użycie definiowalnych „Znaczników” przy zapisach księgowych, np. kosztowych i przychodowych)

 1. tworzenie własnych raportów w ramach dostępnych schematów
 2. Moduł „Rozrachunki” bazujący na zapisach w księgach handlowych
  1. wezwania do zapłaty
  2. noty odsetkowe
  3. uzgodnienia sald
  4. analizy/raporty: wiekowanie należności i zobowiązań, inne wspomagające wystawianie dokumentów rozrachunkowych (wezwań, not odsetkowych, uzgodnień sald)
 3. Dodano nową zakładkę na górnej listwie „Procesy”

Przeniesiono do zakładki poniższe funkcje:

z zakładki „Dokumenty”

- Globalna obsługa zleceń

- funkcje dot. operacji produkcyjnych

- Terminal „Szybka produkcja

- Łącznik kolektora danych

- CRM - procesy

- Serwis -procesy

z zakładki „Okresowe”

- Generator zleceń, zamówień i rezerwacji

- Generator zamówień do dostawców

 1. Dodano Ikony „Szybkiego wyboru” - ( górna belka ):
  1. Faktury zakupu
  2. Kasy/Banki
  3. Dokumenty księgowe
 2. Raport „Przepływy indeksów w magazynie” - dodano kolumny wartościowe dla:
  1. przychodów
  2. rozchodów
 3. Terminal „Start/Stop” - dodano możliwość proporcjonalnego raportowania ilości operacji

(zastosowanie np. do dzielenia między wykonującymi ją pracownikami)

 

Wersja 3.7.8

Powiększono pole "Opis" na edycji indeksu

Dodano filtr na "Aktywni/Nieaktywni" na kartotece pracowników

Dodano wydruk potwierdzenia zamówienia odbiorcy w wersji angielskiej

Dodano "Numer Kontrahenta" na edycji danych Kontrahenta

Zmodyfikowano wydruk Etykiety dla indeksów na zamówieniach odbiorców

wywołanie: z listy zamówień odbiorców "Obsługa" ->Struktura zamówienia ->Przewodniki ->Etykieta z parametrami

 Ustawienia dla etykiet:

W zakładce "Konfiguracja->Dane firmy->Wydruki" należy:
- wskazać wariant w polu: "Etykiety: Kod kreskowy" - np. Numer katalogowy indeksu
- wskazać wariant w polu: "Etykiety: Pole z opisem" - np. Nazwa

Wersja 3.7.7

1.      Zmiany dotyczące kontrahentów - związane z zapamiętywaniem historycznych nazw i adresów dla kontrahenta przy dokumentach.

2.      Możliwość podglądu zalogowanych i ewentualnego rozłączenia zalogowanych użytkowników. Wywołanie poprzez „Serwer-Zalogowani”.
(funkcja dostępna tylko dla administratora systemu)
 
3.      Możliwość zmiany odbiorcy na zamówieniu na dowolnym etapie realizacji
Przy pozostawieniu pustego pola odbiorcy można rejestrować dokumenty WZ dla różnych odbiorców do jednego zamówienia. Skutkiem tego będzie potrzeba wystawienia tylu faktur sprzedaży, ilu było odbiorców do zamówienia.Wersja 3.7.5

1. Zmieniono działanie analizy "Historia sprzedaży":
Można wykonać analizę dla wszystkich Nabywców wg wszystkich indeksów..
Lista będąca wynikiem analizy wypełni się po "Uruchom automatyczne odświeżanie" (checkbox obok filtrów).

2. W Raportach dodano uniwersalną funkcję "Raport z zapytania SQL".
Za jej pomocą można uruchomić zapytania do bazy w celu otrzymania pożądanych zestawień danych.
Zestawienia w postaci List można eksportować do schowka Windows i wklejać np. do excela.
Mogą to być własne zapytania lub zamawiane u nas - każde z nich może zostać zapamiętane i użyte kolejny raz (funkcjonalność "Zapisz jako" i "Otwórz").

Wersja 3.7.4
 
 Relacje z Dostawcami
 
Zapytania ofertowe do Dostawców
 • Umożliwiono wielokrotne wprowadzanie takiego samego składnika (np. ze względu na różne terminy dostaw, różne formaty, ceny itp.)
 • Dodano nowe pola dla składnika zapytania: Termin realizacji i Uwagi
 • Wydruk zapytania ofertowego - pojawiają się przy składniku zapytania nowe informacje: Termin realizacji i Uwagi

Zamówienia do Dostawców

 • Dodano nowe pola dla składnika zapytania: Termin realizacji i Uwagi
 • Na edycji składnika zamówienia dodano klawisz „Historia dostaw”
 • Umożliwiono wielokrotne wprowadzanie takiego samego składnika (np. ze względu na różne terminy dostaw, różne formaty, ceny itp.)
 • Odpowiednie zmiany na dokumentach magazynowych (PZ, WZZ, korekty), wydrukach i analizach zamówień uwzgledniające powyższe modyfikacje

Relacje z Odbiorcami

Zamówienia od odbiorców

 •   Umożliwiono wielokrotne wprowadzanie takiego samego składnika (np. ze względu na różne terminy odbioru, ceny itp.)
 •   Odpowiednie zmiany na dokumentach magazynowych (WZ, PZZ, korekty), wydrukach i analizach zamówień uwzgledniające powyższe modyfikacje
 
Wersja 3.7.3
 • Moduł "Serwis"- wydzielono z CRM jako osobny moduł
  1. Serwis - Procesy - funkcjonalność modułu umożliwiajaca opis zdarzeń, adnotacji i inne, na podstawie których drukowane są raporty, np "Protokoły napraw". Każdy proces jest ścisle powiazany ze zleceniem serwisowym. Z procesu mozna obsłużyć zlecenie.
  2. Zlecenia serwisowe - ze zleceniem powiązane są dokumenty magazynowe zwiazane z usługą serwisową (RW, WZ). Z "Obsługi" zlecenia jest możliwość wywołania i obsłużenia Procesu.
  3. Obiekty, które można obsługiwać modułem "Serwis"
   • Wyroby gotowe, Półwyroby, Narzędzia 
   • Urządzenia i obiekty (nie podlegające ewidencji magazynowej, np. własne maszyny, samochody, wyroby obcych producentów)
 • Dodano funkconalność "Pliki obce" do faktur zakupu

 

 
 Wersja 3.7.1
 • Generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego: JPK-VAT na podstawie zarejestrowanych w systemie faktur sprzedaży i zakupu (z możliwością dodania dokumentów nie istniejacych w ClearPro)
 • Analiza "Dostawy wg dat przydatności"
 
 Wersja 3.6.13
 • Globalna obsługa zleceń produkcyjnych

          automatyczne tworzenie wielu dokumentów magazynowych, przewodników produkcyjnych, itp. dla powiązanych zleceń

 • Możliwość użycia "Znaczników" oraz "Parametrów" przy Zleceniach
 • Wydruk "Karty Produktu" (spod Zlecenia) z Parametrami/Znacznikami

            - przypisanych do zlecenia lub wyrobu

 • Możliwość użycia "Parametrów" w module "CRM - Procesy"
 • Dodano nowe pole przy kontrahencie: „Numer księgowy”

   Wersja 3.6.12

 • Zmodernizowano wyszukiwanie na kartotekach "Kontrahentów" i "Kartach magazynowych"
 • Na kartotece "Karty magazynowe" dodano filtry dla stanów ilościowych: Niezerowych i Zerowych
 • Zmodernizowano Generator zleceń, zamówień, rezerwacji

          dodano możliwość zadeklarowania magazynów depozytowych do analizy i rezerwacji

 • Dodano możliwość tworzenia dokumentu PP w magazynach depozytów
 • Faktura zbiorcza - dodano możliwość tworzenia zbiorczego fakturowania WZ
 • CRM-Procesy -  dodano filtr „Priorytet”

      

Wersja 3.6.10/11

 • Moduł "CRM - Procesy"
 1. dodano boczny panel z notatkami
 2. dodano 2 filtry wiodące:
  • Rejestrowane od:
  • Tylko aktywne
 3. dodano możliwość wyszukiwania fragmentu tekstu - równocześnie we wszystkich polach tekstowych.
 • Kartoteka "Kontrahenta"
 1. na klawiszu "Obsługa" umożliwiono pracę w procesach CRM dla kontrahenta
 2. na "Edycji" w zakładce "Kontakt" - powiększono pole "Uwagi".
 • Wydruk oferty dla odbiorcy - powstała wariantowa wersja z wartościami Vat i Brutto (na liście "Zapytań ofertowych odbiorców",  klawisz "Drukuj" - strzałka rozwija możliwość wskazania wariantowego wydruku: "Drukuj z brutto")
 • Lista zleceń - dodano filtry dla:
 1. Klucza zlecenia
 2. MPK (Miejsca Powstawania Kosztów)
 3. Kontenera zlecenia.
 • Karta zleceniowa - dodano funkcjonalność rozwijania wskazanych półwyrobów do poziomu surowców. Nowy klawisz "Rozwiń" umożliwia wklejenie zawartości wskazanych półwyrobów/podzespołów do karty zlecenia głównego. Funkcja ogranicza tworzenie zbędnych zleceń podrzędnych na półwyroby w toku produkcji.
 • Kolektor danych - raportowanie wykonanych wyrobów bezpośrednio z produkcji  (automatyczny dokument PW do magazynu)
  Kolektor skanuje etykiety z wyrobów/opakowań powiązanych ze składnikami zamówienia odbiorcy i zleceniami produkcyjnymi.

 

Wersja 3.6.8

 • Moduł "CRM - Procesy"

- dodano moduł „CRM - Procesy” umożliwiający rejestrację procesów definiowanych przez użytkownika, np. Ofertowanie, Projekty, Serwis.

- możliwości modułu:
•    tworzenie wielo poziomowego drzewa dla procesu CRM z określaniem relacji dla każdego elementu drzewa: Sprawa, Zdarzenie, Kontakt, Zadanie.
•    tworzenie dokumentów (magazynowych, handlowych, zapytań, zamówień, zleceń) z poziomu elementów drzewa procesów i powiązanie ich z elementami drzewa
•    podpinanie plików obcych do drzewa procesów
•    wykorzystanie funkcjonalności „Znaczniki” do definiowania własnych słowników dot. CRM
•    filtrowanie i wyszukiwania danych wg różnych informacji

 • Analiza „Historia sprzedaży wg WZ, partii, serii”  
 • Kontrahenci

- tworzenie własnych zestawów parametrów, umożliwiających dodawanie szczegółowych informacji o kontrahentach (np. dodatkowe adresy, daty związane ze zdarzeniami z kontrahentem, itp.)
- wywołanie „CRM - Procesy” z „Obsługi” kontrahenta
- wywołanie nowej analizy „Historia sprzedaży wg WZ, partii, serii” z „Obsługi” kontrahenta

 • Wariantowa możliwość niezależnej numeracji dokumentów dla każdego magazynu
 • Zlecenia - nowa kolumna „Stan” pokazująca graficznie i procentowo zaawansowanie operacji na zleceniu

 

Wersja 3.6.6/7

 • Zestawy parametrów

 - dodano nową funkcjonalność polegającą na tworzeniu przez użytkownika indywidualnych zestawów parametrów dotyczących indeksów.  Parametry mogą być określone jako: liczby, teksty, wzory matematyczne, połączenia różnych pól (formatowane) oraz zdefiniowane wybory.
Wzory mogą być wykorzystane przy obliczaniu np. wagi, cen, przelicznikach jednostek zamiennych, wyliczaniu norm składników w kartach technologicznej (zależnych np. od wymiarów wyrobu).

 • Oprogramowano kolejny proces rejestracji wykonania i kosztów produkcji z poziomu obsługi Zlecenia

- "Do depozytu + rezerwacja":  automatyczne przesunięcia odpowiednich ilości materiałów do magazynu „Depozytów”  (przyprodukcyjnego) z jednoczesną rezerwacją
- "Raport wykonania - PW z rzeczywistymi rozchodami":  równoczesna rejestracja wydania materiałów i przyjęcia wyrobów z możliwością deklarowania rzeczywistego zużycia materiałów w celu automatycznego rozliczenia strat materiałowych.

 • Analiza "Wykonanie i koszty produkcji"

 - przekrojowa, bogata analiza z możliwością indywidualnej parametryzacji, grupowania kosztów

 • Składniki zamówienia odbiorcy

- na liście dodano kolumnę KT z informacją o istnieniu lub braku karty technologicznej dla składników zamówienia
- na edycji składnika zamówienia dodano klawisz "KT" umożliwiający założenie nowej (edycję istniejącej) karty technologicznej

 • Zamówienie odbiorcy

 - dodano wywołanie analizy "Zapotrzebowanie i budżetowanie"  do klawisza "Obsługa" (rozwinięcie poprzez strzałkę).

 • Dokumenty magazynowe

- umożliwiono zmiany cen na dokumentach PP, PW, ZPP, ZPW ze skutkami na dokumentach pochodnych: WZ, PZZ, RW, itd.

 • W "Konfiguracja -> Dane firmy -> Księgowość" dodano parametr "Ograniczenie fakturowania WZ"

- ogranicza daty WZ -tek podpowiadanych do zafakturowania, domyślnie 37 dni wstecz (będą podpowiadać się WZ-tki wystawione w ostatnich 37 dniach).
 Funkcja do zastosowań sporadycznych

 

Nowa funkcjonalność "Zestawy parametrów" spowodawała - dla przejrzystości określeń - zmianę dotąd stosowanego określenia "Właściwości obiektu" na "Znaczniki obiektu".

"Znaczniki obiektu" są równoznaczne z coraz popularniejszym określeniem TAGI.

 

Wersja 3.6.5

 • Moduł "Szybka produkcja"

- dodano filtrowanie zleceń poprzez "Szablon indeksu"
- umożliwiono wskazanie zlecenia poprzez czytnik kodów kreskowych

 • Faktury korygujące

- dodano pole "Handlowiec" (jego dane będą się drukować na fakturze)

 • Zmieniono treść "podpisu wystawiającego" na fakturze tradycyjnej

 (na taki sam jak na elektronicznej - z danymi kontaktowymi pobieranymi z "Osób do kontaktów")

 • Usprawniono tworzenie faktury "odwrotne obciążenie"

- nowa kategoria w słowniku "Stawki VAT":  "odwrotne obciążenie"
- odpowiednia obsługa faktury przy użyciu stawki "odwrotne obciążenie"
- nowe funkcje kontrolne

Wersja 3.6.4

 • Słownik indeksów - możliwość definiowania własnych „właściwości” dla indeksów (np. producent, branżysta, wymiary, itp.)

Zastosowanie „Właściwości” jako filtra na „Liście indeksów” - dodatkowa kolumna
Zastosowanie „Właściwości” na wydrukach zapytań i zamówień do dostawców

 • Wydruki faktur sprzedaży - powstał wariant wydruków dla elektronicznej postaci faktur

 Wersja 3.6.2/3

 • Wizualizacja zlecenia w drzewiastej strukturze - dla zlecenia wiodącego i podrzędnych
 • Analiza obciążeń gniazd produkcyjnych

raportowanie niedoboru zdolności produkcyjnych

 • Kompleksowa obsługa zamówienia odbiorcy poprzez bezpośredni dostęp do:

- tworzenia zleceń produkcyjnych

- rejestracji dokumentów magazynowych

- drukowania przewodników produkcyjnych

-  „plików obcych”. 

 Wersja 3.6.1

 • Zamówienia odbiorców

- dodano kolumnę „Operator” - użytkownik, który zarejestrował zamówienie

- dodano filtry na: Nabywcę,Odbiorcę, „Pokaż tylko moje”

 • Składniki zamówienia odbiorcy

- dodano kolumny: dwie dodatkowe jednostki miary i waga

- dodano podsumowanie wagi

 • Zamówienia do dostawców

- dodano kolumnę „Operator”  - użytkownik, który zarejestrował zamówienie

- dodano filtry na: Dostawcę, „Pokaż tylko moje”

 • Składniki zamówienia do dostawcy

- dodano kolumny z dwoma dodatkowymi jednostkami miary

 • Zapytania ofertowe / oferty odbiorców

- dodano kolumnę „Operator” - użytkownik, który zarejestrował zapytanie

- dodano „Ilość w opakowaniu” na edycji indeksu w zakładce „Jednostki”

Informacja wykorzystywana jest na przewodnikach: „warsztatowym” i „karcie obiegowej produktu”

- liczba drukowanych przewodników wynika ze zlecenia i ilości w opakowaniu

- na przewodnikach drukowana jest ilość w opakowaniu

 • Stworzono nowy przewodnik „Karta obiegowa produktu”

Do wykorzystania przy prostej produkcji głównie „pod zamówienia” klientów

 • Zmieniono domyślne „Daty od” i „Daty do” dla rejestrów VAT – powiązane z datami zeznań podatkowych

 

Wersja 3.6.0

 • Faktura korygująca zbiorcza – wystawianie korekt dotyczących sprzedaży za wskazany okres (np. udzielanie rabatu odbiorcom od obrotów w kwartale)
 • Zamówienia do dostawców – dodano możliwość „ręcznego” zamykania zamówień (gdy realizacja nie będzie kontynuowana)
 • Analiza kosztów wytworzenia – dodano możliwość eksportu danych wynikowych (poprzez „Wykonaj”)
 • W „Kartotekach”  dodano obiekt „Kontenery zleceń” (np. numer zlecenia księgowego, projekt, kontrakt ...).Przy edycji zlecenia można wskazać „Kontener zleceń”, który jest uwzględniany w analizach kosztowych (filtry i agregacje).
 • Zmodyfikowano obsługę zlecenia wiodącegoGeneratorem zleceń, zamówień, rezerwacji”:

            - zlecenia podrzędne dziedziczą ze zlecenia wiodącego: MPK , Kontener zleceń

            - do zleceń podrzędnych przypisywane jest „Zlecenie wiodące” oraz „Zlecenie nadrzędne

 • Dodano Przewodnik produkcyjny – wariant 2

            zawiera dane o  „Zleceniu wiodącym” i pełną specyfikację materiałową

 • Dodano wydruk karty technologicznej – wariant 2
 • Zmodernizowano obsługę zleceń podrzędnych (półwyrobów do uruchomionych zleceń nadrzędnych). Możliwy jest „tranzyt” półwyrobów do kolejnych etapów produkcji z pominięciem klasycznych magazynów półwyrobów.
 • Oprogramowano nowy terminal do raportowania operacji - „Terminal Start/Stop”.Terminal może być obsługiwany z zastosowaniem czytnika kodów kreskowych; klasycznie lub na monitorze dotykowym.

 Dodano funkcjonalność: Globalna obsługa zleceń produkcyjnych

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników