Wersja 5.1.8

1.    Oznakowania na liście „Słownik indeksów” - użycie dedykowanych ikony przy indeksach
2.    Organizacja wydruków do pliku PDF (m.in. automatyczne załączenie pliku PDF do poczty mailowej)
3.    Cenniki handlowe - dodano kolumnę „Numer rysunku

Wersja 5.1.7

1.    Dodano walutę przy kontach bankowych
2.    Grupowe rozchody na zlecenia produkcyjne - automatyczne, równoczesne tworzenie wielu dokumentów RW dla wskazanych indeksów i zleceń
3.    Zamienniki globalne dla indeksów
4.    Możliwość zmiany kontrahenta na zarejestrowanych dokumentach zakupowych (zamówienie, PZ, Faktura zakupu)
6.    Kopiowanie zawartości wskazanych dokumentów do nowo tworzonych
7.    Wywoływanie podrzędnych kart technologicznych z aktualnie edytowanej
8.    Menu kontekstowe na „Słowniku indeksów” i „Kartach magazynowych” - szybki podgląd istotnych informacji o indeksie
9.    Na analizie „Stanu zamówień odbiorców” dodano kolumnę „Waga/jedn.”

 Wersja 5.1.6

1.    Oprogramowano analizę „Zapotrzebowanie i dostępność indeksu
2.    Karty zleceniowe (KZ) - umożliwiono modyfikację kart: zmiany, dodawanie indeksów
3.    Powiadomienia systemowe - umożliwiono zapamiętywanie wiadomości
4.    Wydruk Karty Zleceniowej - powiększono zakres informacji
5.    Oprogramowano analizę „Kontrahenci pozyskani i straceni
6.    Symbol kontrahenta  - umożliwiono zmianę symbolu
7.    Faktury zaliczkowe i proformy  - zmieniono działanie pola „Zamówienie” - podgląd zawartości/składników zamówienia dla zarejestrowanych faktur
8.    Rozchód wewnętrzny (RW) - automatyczny podział ilości na zgodną z KZ i ponad normę
9.    Analiza „Budżetowanie zbiorcze” - dodano widok ekranowy

Wersja 5.1.3

1. Faktura zakupu - zwiększono zakres zmiany „Daty dokumentu” w stosunku do „Daty księgowej”
2. Faktura sprzedaży zaliczkowa - dodano możliwość drukowania „Duplikatu” faktury zaliczkowej.
3. Serwis awaryjny - dodano uprawnienie „Serwis awaryjny - SQS".
Tylko Administrator systemu lub osoba posiadająca uprawnienie może uruchamiać pliki serwisowe (dostarczane  przez firmę CLeAR) ingerujące w bazę danych.
4. Plik JPK_V7 - zmiany dotyczące korekt w pliku

Wersja 5.0.11

1. Zmieniono sposób przeliczania wartości PLN na fakturach ostatecznych do faktur zaliczkowych w walucie obcej na:
•    notach wewnętrznych do faktur eksportowych
•    notach wewnętrznych do faktur krajowych w walucie obcej
•    fakturach krajowych w walucie - Vat w PLN  
2. Raport wykonania
•     dodano automatyczne raportowanie "Usług obcych" (dokument RU)
•     zapamiętywanie domyślnego magazynu dla przyjęcia półwyrobów (dokument PP) i wyrobów (dokument PW) - ostatnio użytego

Wersja 5.0.10

1.     Karty technologiczne - rozbudowano funkcję "Wstaw" .... zawartości innej karty do edytowanej. Dodano kopiowanie razem z zamiennikami (dla składników materialnych) i z narzędziami (dla operacji technologicznych).

2.     Przy definiowaniu indeksów przypisanych dla dostawcy "Ceny/Kody"- dopuszczono wpisywanie ceny zerowej


Wersja 5.0.8/5.0.9

Zakończenie oprogramowania pliku JPK_V7 tworzenie pliku (xml) wg wymagalnej struktury obowiazującej od 1.10.2020). 


Wersja 5.0.7

1.     Wprowadzenie kodu CN - nomenklatury scalonej - przy indeksach (obowiązuje od 1.07.2020). Drukowany jest na fakturach.

2.     Pierwszy etap realizacji pliku JPK_V7 (obowiązuje od 1.10.2020). Wprowadzenie wymaganych w pliku JPK_V7 oznaczeń dla faktur zakupu oraz grup towarowych i procedur sprzedaży dla faktur sprzedaży

Wersja 5.0.5 / 5.0.6

1.     Edycja składnika zamówienia odbiorcy - dodano wywołanie analizy "Historia sprzedaży"

2.     Etykieta "z parametrami" dla składnika zamówienia odbiorcy - dodano kod kreskowy zamówienia

3.     Terminal "Start/Stop" - rozwinięto możliwości parametryzacji działania terminala (w Konfiguracji danych firmy)

4.     Kalkulacja "Budżetowanie zbiorcze" - rozbudowano wariantowe stosowanie cen do kalkulacji: "wg cennika"  (np wg średnich cen zakupu za wskazany okres czasu

5.     Globalna obsługa rezerwacji - funkcjonalność do grupowego podglądu i zwalniania rezerwacji

6.    Analiza  "stanu zamówień odbiorców" - dodano możliwość prezentacji globalnych ilości dla zamówień: Zamówiono, Zrealizowano, Zarezerwowano, Pozyskano, Potrzebne wg wskazanej jednostki miary


Wersja 5.0.3 / 5.0.4

1.     JPK-FA - uaktualniono strukturę pliku wg aktualnych wymagań

2.     Faktury zaliczkowe - zmieniono działanie ze względu na szczególne ujmowanie ich w pliku JPK-FA

       a)  możliwość powiązania faktury z zamówieniem odbiorcy

       b)  możliwość automatycznego wyliczenia zaliczki na podstawie wpisanego procentu w stosunku do wartości zamówienia

      

Wersja 5.0.1 / 5.0.2

1.     Słownik indeksów

       a)  dodano możliwość prezentacji dodatkowych (wskazanych) informacji o indeksie, np. waga

       b)  wariantowe wyszukiwania indeksów na liście dla: wpisanego ciągu znaków, wszystkich wpisanych słów, jednego z wpisanych słów, z uwzględnieniem wielkości liter

2.     Rozbudowa analizy magazynowej "Przepływy indeksów" 

       a)  prezentacja ilości we wskazanej jednostce "dodatkowej"; dla zdefiniowanego pola "Waga" 

       b)  dodano kolumnę PKWiU

       c)   wariantowa analiza - przydatna dla sprawozdań GUS

3.     Zamówienia do dostawców - dodano wyszukiwanie wg różnych pól listy, wynik na tzw. niebieskiej liście

4.     Zapytania ofertowe do dostawców i od odbiorców - dodano filtry i wyszukiwania

5.     Raport wykonania dla modułu "Szybka produkcja"

       a)  umożliwiono wgląd i ew. zwolnienie rezerwacji składników potrzebnych na wydanie dla zlecenia

       b)  udoskonalono prezentację wizualną składników na liście (np. kolorystyka rodzajów indeksów, wyróżnienie braków w magazynach)

6.     Wydruk planu kont dla modułu "Księga handlowa"

       a)  dodano możliwość: filtrowania wg wybranych przed raportem parametrów

       b)  raport zgodny z rozwinięciem wskazanych kont do dowolnego poziomu analityki - zgodnie z widokiem ekranowym

Wersja 5.0.0

1.     Przyspieszono działanie wielu funkcji i analiz - odczuwalne na większych bazach

2.     Metoda podzielonej płatności - wprowadzono odp. modyfikacje spełniające ustawowe wymagania obowiązujące od 1.11.2019

       a) Przy indeksach dodano pole MPP  - deklaracja o zastosowaniu mechanizmu MPP dla indeksu. Istnienie takiego indeksu na fakturze sprzedaży, łącznie z kontrolą wartości brutto faktury (15 tyś) - jest przesłanką do oznaczenia faktury jako MPP.

       b) Dodano osobny parametr w konfiguracji powodujący automatyczne oznaczanie wszystkich faktur jako MPP

       c) Dodano możliwość zaznaczenia/odznaczenia faktury jako MPP bezpośrednio na edycji fakturu - niezależnie od przesłanej opisanych w punkcie a) i b)

       d) Faktury zakupu - dodano możliwość zaznaczenia faktur jako MPP

       e) Analiza rozliczeń dodano kolumnę z informacja o istnieniu oznaczenia MPP - dla faktury (użycie przy tworzeniu automatycznych przelewów do banku)

3.     Koto bankowe dla VAT - dodano możliwość wyboru konta dla Vat z poziomu faktury (innego niż domyślne wskazane w konfiguracji danych firmy)

 

  Wersja 4.1.14

1.     Przewodniki produkcyjne 4 i 5

       a) Karta technologiczna - przy operacjach dodano wariantowe pole "Kontrola jakości"

       b) Karta zleceniowa - przy operacjach dodano informację (w osobnej kolumnie): "Kontrola" jakości

       c) Dla zleceń dodano kolejne przewodniki produkcyjnych z informacjami dot. kontroli jakości: wariant 7 (bez informacji o TPZ), wariant 5 (z TPZ)

2.      Analiza wykonania operacji - dodano kolumnę z wyliczeniem "Wydajności"

3.      Plan kont (moduł księgowy) - dodano eksport planu kont do schowka Windows - zgodny z widokiem ekranowym (dot. rozwinięć wybranych kont do wybranego poziomu analitycznego na widoku)

     

Wersja 4.1.2 / 4.1.1

1.     Plik JPK_FA

       a) Uaktualniono strukturę zgodnie ze schematem obowiązującym od lipca 2019.

       b) Dostosowano nazewnictwo stawek VAT do używanego w pliku JPK_FA. Kod stawki "o.o." zmieniono na "oo", kod stawki "npV" zmieniono na "np".

2.      Notatki dla zleceń - ikona w kolumnie Status sygnalizuje istnienie notatki
         (Wywołanie z listy zleceń z menu kontekstowego "Notatki" lub z karty zleceniowej)

 Wersja 4.1.0

1.      Faktury zakupu

         a) Dodano możliwość deklarowania rodzaju transakcji na fakturze: Klasyczna/Zaliczka/Rozliczenie

         b) Schematy księgowe - dla „Zakupu” dodano parametr dot. rodzaju transakcji

         c) Lista faktur zakupu i wydruk  - dodano możliwość sumowania: bez zaliczek, bez rozliczeń

2.      Faktury sprzedaży w walucie obcej (krajowe, eksportowe, zbiorcze, zaliczkowe)

         Pobieranie kursu z dnia poprzedniego w stosunku do daty systemowej

3.      Faktura zbiorcze - dodano Odbiorcę i zmieniono odpowiednio kojarzenie dokumentów WZ/SU wg Odbiorcy

4.      Zamówienia i zapytania do dostawców - możliwość drukowania numerów rysunków dla składników

5.      Transakcje kas/banków - wydruk  listy zgodny z filtrem na ekranie

Wersja 4.0.12

1.      Faktury zakupu

        a) Filtry:  przedział dat, Grupa, Dostawca

        b) Wyszukiwanie ciągu znaków we wszystkich kolumnach

        c) Kolumny: Netto, Vat, Brutto

        d) Sumy: Netto, Vat, Brutto

        e) Wydruk - zgodny z odfiltrowaną listą

        f) Edycja faktury zakupu - dodano możliwość wskazania numeru rachunku bankowego do zapłaty za fakturę (używane do tworzenia plików z przelewami do banku)

2.      Zamówienia od odbiorców

        a) Dodano wyszukiwanie na tzw. niebieskiej liście

        b) Na składnikach zamówień dodano kolumnę z numerem rysunku

3.      Korespondencja z bankiem 

Zrealizowano dla banku PKO BP dla plików tekstowych w strukturze danych ELIXIR

Korespondencja z innymi bankami będzie realizowana sukcesywnie (i w miarę potrzeb użytkowników systemu).

        a) Eksport przelewów z ClearPro do pliku/paczki

        b) Import raportów bankowych pobranych z banku

4.      Księga Handlowa

        a) Rozbudowa „Analizy i naprawy błędów dokumentów"  Księgi handlowej

        b) Z poziomu list dokumentów źródłowych (faktury zakupu, sprzedaży, noty WNT, dokumenty magazynowe, transakcje Kas/Banków) - dodano możliwość bezpośredniej edycji dekretu w Księdze Handlowej powiązanego z dokumentu źródłowym.

        c)   Funkcja „ReDekret” możliwość ponownego automatycznego utworzenia dekretu

Wersja 4.0.11

1.      Noty wewnętrzne WNT i VO

Utworzono parametr uniemożliwiający automatyczne tworzenie not po zarejestrowaniu dokumentu PZ

2.      Analiza „Sprzedaży wg dokumentów” - dodano kolumny: VAT i Brutto

        Wydruk analizy jest wariantowy:

         ·  Wersja magazynowa (zawiera kolumny jak dotychczas: Netto, Magazynowa, Różnica)

         ·  Wersja księgowa  (zawiera kolumny: Netto, VAT, Brutto)

3.      Transakcje Kas / banków

        a) Rozdzielono dotychczasowy rodzaj transakcji: „Wpływ” na:

         ·  Wpływ Rozliczeniowy - dla transakcji wpływów od kontrahentów i rozliczania ich z fakturami

         ·  Wpływ Inny - dla transakcji pozostałych, np. wpływów z banku lub w przypadku wpływów od kontrahentów za faktury nie istniejące w ClearPro

        b)  Rozdzielono dotychczasowy rodzaj transakcji: „Wypływ” na:

        ·  Wypływ Rozliczeniowy - dla transakcji wypływów do kontrahentów i rozliczania ich z fakturami

        ·  Wypływ Inny - dla transakcji pozostałych, np. kosztów bankowych lub w przypadku wypływów do kontrahentów za faktury nie istniejące w ClearPro

        c) Skutek rozdzielenia transakcji: na liście transakcji kas/banków w kolumnie „Nie rozliczono” pojawiają się kwoty tylko dla transakcji „Rozliczeniowych” i pod warunkiem, że pozostała kwota nierozliczona dla transakcji

        e)     Dla transakcji „Innych” nie ma wymogu wskazywania „Kontrahenta”

4.       Raport wykonania - parametr umożliwiający rejestrację dokumentów PW w cenie magazynowej stałej, przypisanej dla indeksu (dotychczas w tym module cena na PW była wyliczana na podstawie rzeczywistych kosztów zużycia).

Wersja 4.0.10 / 4.0.9

1.    Uprawnienia:
       a) RODO

    Kartoteka Kontrahentów - pojawią się na liście kontrahenci zadeklarowani jako "Pracownik" (na zakładce "Księgowe"->pole "Powiązanie") jeśli zalogowany użytkownik będzie miał nadane uprawienie "RODO"
    Kartoteka "Pracownicy"  - wgląd na listę i edycję wymaga nadania uprawnienia "RODO" oraz "Osoby-Pracownicy"
    Kartoteka "Osoby do kontaktów "  - wgląd na listę i edycję wymaga nadania uprawnienia "RODO" oraz "Osoby-Kontakty"
    CRM i Serwis - wgląd na listę i edycję wymaga nadania uprawnienia "RODO" 

       b) JPK - usuwanie plików
       c) Księgowość - zamykanie miesiąca

2.    Terminal Start/Stop -  przed klawiszem "Stop" umieszczono pole do ewentualnego wskazania czasu trwania przerwy w operacji.

Wersja 4.0.8 / 4.0.7

1.    Słownik indeksów - przyspieszenie otwierania "Słownika indeksów"
2.    Edycji składnika PZ - prezentacja ilości we wszystkich zdefiniowanych jednostkach miary dla indeksu (maksymalnie trzech)
3.    Faktura zakupu - dodano Datę operacji
4.    Wydruk WZ i RW - dodano możliwość drukowania numerów: partii, serii. Deklaracja dodawania tych numerów w „Konfiguracja->Dane firmy->Wydruki”.
5.    Edycja składnika zapytania i zamówienia odbiorcy - dodano możliwość podglądu/tworzenia struktury złożeniowej (gdy brak karty technologicznej, należy klawiszem KT wcześniej ją utworzyć)
6.    Rezerwacje - możliwość „ręcznego” pozyskiwania/rezerwacji indeksu w ilości większej niż potrzebna dla zlecenia/zamówienia odbiorcy. Możliwe przy zaznaczeniu „Pozwól na przekroczenie” (napis pojawi się przy wpisaniu większej ilości niż wymagana)
7.    Generator zleceń, zamówień, rezerwacji - dodano kolumnę "Ilość wymagana" wynikającą z rzeczywistego zapotrzebowania (bez uwzględniania parametrów zamówień u dostawców)
8.    Raport wykonania - podpięto funkcjonalność " do "Globalnej obsługi zleceń powiązanych" - klawisz"Produkcja"

Wersja 4.0.6 / 4.0.5

1.    Deklarowanie  indeksu w Słowniku jako nieaktywnego  
2.    Faktura sprzedaży - możliwość globalnego "Zaznaczenia/Odznaczenia" wszystkich pasujących dokumentów WZ/SU do zafakturowania  
3.    Księga handlowa - tworzenie pliku JPK-KR (Księga rachunkowa)


Wersja 4.0.4


1.    Numer rejestrowego BDO dla użytkownika systemu i dla kontrahentów -  używany na wydrukach faktur
2.    Zmodyfikowano "Raport wykonania - PW z rzeczywistymi rozchodami"
a.    Wykonanie równocześnie PW i wielu RW z różnych magazynów: Surowców, Półwyrobów, Towarów, Narzędzi
b.    Możliwe wydanie materiałów na produkcje (RW) dla większej ilości wyrobów  niż było pierwotnie zlecone

Wersja 4.0.3 / 4.0.2

 1.       Faktury:

  1. Eksportowe - możliwość powiązania z fakturami zaliczkowymi
  2. Eksportowe - zmiana widoku faktury na ekranie - kwoty prezentowane są w walucie faktury (było w PLN)
  3. Lista faktur - kolumna „Wartość’ - prezentowana jest w walucie faktury (było w PLN)
  4. Faktury korygujące - wymagalne jest pole „Uwagi”

2.       Nowe funkcje umożliwiające tworzenie plików JPK - Magazyn i JPK - Faktury

3.       Dokument WZZ (zwrot do dostawcy) - dodano pole „Podstawa dokumentu’ - do wpisania np. numeru faktury korygującej od dostawcy (wykorzystywane w JPK-Magazyn)

4.       Kontrahenci - wyodrębniono kontrahentów „Unijnych” od „Zagranicznych”

  1. zakładka „Ogólne” - nowe pole „Obszar” - deklaracja „przynależności” kontrahenta
  2. pole Kod…kraju - dotyczy kontrahentów unijnych i zagranicznych
  3. lista kontrahentów - zmiana filtrów - rozdzielenie Unijnych” i „Zagranicznych”

    Wersja 4.0.1

 1. Nowy moduł „Księga Handlowa” w pełni zintegrowany z systemem ClearPro

wywołanie poprzez ikonę na tapecie systemu: „Księga handlowa”

 1. automatyczne importy dokumentów: magazynowych, faktur zakupu, faktur sprzedaży
 2. szczegółowe dane dla potrzeb rachunkowości zarządczej bez tworzenia złożonej analityki w planie kont

(poprzez użycie definiowalnych „Znaczników” przy zapisach księgowych, np. kosztowych i przychodowych)

 1. tworzenie własnych raportów w ramach dostępnych schematów
 2. Moduł „Rozrachunki” bazujący na zapisach w księgach handlowych
  1. wezwania do zapłaty
  2. noty odsetkowe
  3. uzgodnienia sald
  4. analizy/raporty: wiekowanie należności i zobowiązań, inne wspomagające wystawianie dokumentów rozrachunkowych (wezwań, not odsetkowych, uzgodnień sald)
 3. Dodano nową zakładkę na górnej listwie „Procesy”

Przeniesiono do zakładki poniższe funkcje:

z zakładki „Dokumenty”

- Globalna obsługa zleceń

- funkcje dot. operacji produkcyjnych

- Terminal „Szybka produkcja

- Łącznik kolektora danych

- CRM - procesy

- Serwis -procesy

z zakładki „Okresowe”

- Generator zleceń, zamówień i rezerwacji

- Generator zamówień do dostawców

 1. Dodano Ikony „Szybkiego wyboru” - ( górna belka ):
  1. Faktury zakupu
  2. Kasy/Banki
  3. Dokumenty księgowe
 2. Raport „Przepływy indeksów w magazynie” - dodano kolumny wartościowe dla:
  1. przychodów
  2. rozchodów
 3. Terminal „Start/Stop” - dodano możliwość proporcjonalnego raportowania ilości operacji

(zastosowanie np. do dzielenia między wykonującymi ją pracownikami)

 

Wersja 3.7.8

Powiększono pole "Opis" na edycji indeksu

Dodano filtr na "Aktywni/Nieaktywni" na kartotece pracowników

Dodano wydruk potwierdzenia zamówienia odbiorcy w wersji angielskiej

Dodano "Numer Kontrahenta" na edycji danych Kontrahenta

Zmodyfikowano wydruk Etykiety dla indeksów na zamówieniach odbiorców

wywołanie: z listy zamówień odbiorców "Obsługa" ->Struktura zamówienia ->Przewodniki ->Etykieta z parametrami

 Ustawienia dla etykiet:

W zakładce "Konfiguracja->Dane firmy->Wydruki" należy:
- wskazać wariant w polu: "Etykiety: Kod kreskowy" - np. Numer katalogowy indeksu
- wskazać wariant w polu: "Etykiety: Pole z opisem" - np. Nazwa

Wersja 3.7.7

1.      Zmiany dotyczące kontrahentów - związane z zapamiętywaniem historycznych nazw i adresów dla kontrahenta przy dokumentach.

2.      Możliwość podglądu zalogowanych i ewentualnego rozłączenia zalogowanych użytkowników. Wywołanie poprzez „Serwer-Zalogowani”.
(funkcja dostępna tylko dla administratora systemu)
 
3.      Możliwość zmiany odbiorcy na zamówieniu na dowolnym etapie realizacji
Przy pozostawieniu pustego pola odbiorcy można rejestrować dokumenty WZ dla różnych odbiorców do jednego zamówienia. Skutkiem tego będzie potrzeba wystawienia tylu faktur sprzedaży, ilu było odbiorców do zamówienia.Wersja 3.7.5

1. Zmieniono działanie analizy "Historia sprzedaży":
Można wykonać analizę dla wszystkich Nabywców wg wszystkich indeksów..
Lista będąca wynikiem analizy wypełni się po "Uruchom automatyczne odświeżanie" (checkbox obok filtrów).

2. W Raportach dodano uniwersalną funkcję "Raport z zapytania SQL".
Za jej pomocą można uruchomić zapytania do bazy w celu otrzymania pożądanych zestawień danych.
Zestawienia w postaci List można eksportować do schowka Windows i wklejać np. do excela.
Mogą to być własne zapytania lub zamawiane u nas - każde z nich może zostać zapamiętane i użyte kolejny raz (funkcjonalność "Zapisz jako" i "Otwórz").

Wersja 3.7.4

 

 Relacje z Dostawcami

 

Zapytania ofertowe do Dostawców

 • Umożliwiono wielokrotne wprowadzanie takiego samego składnika (np. ze względu na różne terminy dostaw, różne formaty, ceny itp.)
 • Dodano nowe pola dla składnika zapytania: Termin realizacji i Uwagi
 • Wydruk zapytania ofertowego - pojawiają się przy składniku zapytania nowe informacje: Termin realizacji i Uwagi

Zamówienia do Dostawców

 • Dodano nowe pola dla składnika zapytania: Termin realizacji i Uwagi
 • Na edycji składnika zamówienia dodano klawisz „Historia dostaw”
 • Umożliwiono wielokrotne wprowadzanie takiego samego składnika (np. ze względu na różne terminy dostaw, różne formaty, ceny itp.)
 • Odpowiednie zmiany na dokumentach magazynowych (PZ, WZZ, korekty), wydrukach i analizach zamówień uwzgledniające powyższe modyfikacje

Relacje z Odbiorcami

Zamówienia od odbiorców

 •   Umożliwiono wielokrotne wprowadzanie takiego samego składnika (np. ze względu na różne terminy odbioru, ceny itp.)
 •   Odpowiednie zmiany na dokumentach magazynowych (WZ, PZZ, korekty), wydrukach i analizach zamówień uwzgledniające powyższe modyfikacje

 

Wersja 3.7.3

 • Moduł "Serwis"- wydzielono z CRM jako osobny moduł
  1. Serwis - Procesy - funkcjonalność modułu umożliwiajaca opis zdarzeń, adnotacji i inne, na podstawie których drukowane są raporty, np "Protokoły napraw". Każdy proces jest ścisle powiazany ze zleceniem serwisowym. Z procesu mozna obsłużyć zlecenie.
  2. Zlecenia serwisowe - ze zleceniem powiązane są dokumenty magazynowe zwiazane z usługą serwisową (RW, WZ). Z "Obsługi" zlecenia jest możliwość wywołania i obsłużenia Procesu.
  3. Obiekty, które można obsługiwać modułem "Serwis"
   • Wyroby gotowe, Półwyroby, Narzędzia 
   • Urządzenia i obiekty (nie podlegające ewidencji magazynowej, np. własne maszyny, samochody, wyroby obcych producentów)
 • Dodano funkconalność "Pliki obce" do faktur zakupu

 

 

 Wersja 3.7.1

 • Generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego: JPK-VAT na podstawie zarejestrowanych w systemie faktur sprzedaży i zakupu (z możliwością dodania dokumentów nie istniejacych w ClearPro)
 • Analiza "Dostawy wg dat przydatności"
Wersja 3.6.13
 • Globalna obsługa zleceń produkcyjnych

          automatyczne tworzenie wielu dokumentów magazynowych, przewodników produkcyjnych, itp. dla powiązanych zleceń

 • Możliwość użycia "Znaczników" oraz "Parametrów" przy Zleceniach
 • Wydruk "Karty Produktu" (spod Zlecenia) z Parametrami/Znacznikami

            - przypisanych do zlecenia lub wyrobu

 • Możliwość użycia "Parametrów" w module "CRM - Procesy"
 • Dodano nowe pole przy kontrahencie: „Numer księgowy”

Wersja 3.6.12

 • Zmodernizowano wyszukiwanie na kartotekach "Kontrahentów" i "Kartach magazynowych"
 • Na kartotece "Karty magazynowe" dodano filtry dla stanów ilościowych: Niezerowych i Zerowych
 • Zmodernizowano Generator zleceń, zamówień, rezerwacji

          dodano możliwość zadeklarowania magazynów depozytowych do analizy i rezerwacji

 • Dodano możliwość tworzenia dokumentu PP w magazynach depozytów
 • Faktura zbiorcza - dodano możliwość tworzenia zbiorczego fakturowania WZ
 • CRM-Procesy -  dodano filtr „Priorytet”

      

Wersja 3.6.10/11

 • Moduł "CRM - Procesy"
 1. dodano boczny panel z notatkami
 2. dodano 2 filtry wiodące:
  • Rejestrowane od:
  • Tylko aktywne
 3. dodano możliwość wyszukiwania fragmentu tekstu - równocześnie we wszystkich polach tekstowych.
 • Kartoteka "Kontrahenta"
 1. na klawiszu "Obsługa" umożliwiono pracę w procesach CRM dla kontrahenta
 2. na "Edycji" w zakładce "Kontakt" - powiększono pole "Uwagi".
 • Wydruk oferty dla odbiorcy - powstała wariantowa wersja z wartościami Vat i Brutto (na liście "Zapytań ofertowych odbiorców",  klawisz "Drukuj" - strzałka rozwija możliwość wskazania wariantowego wydruku: "Drukuj z brutto")
 • Lista zleceń - dodano filtry dla:
 1. Klucza zlecenia
 2. MPK (Miejsca Powstawania Kosztów)
 3. Kontenera zlecenia.
 • Karta zleceniowa - dodano funkcjonalność rozwijania wskazanych półwyrobów do poziomu surowców. Nowy klawisz "Rozwiń" umożliwia wklejenie zawartości wskazanych półwyrobów/podzespołów do karty zlecenia głównego. Funkcja ogranicza tworzenie zbędnych zleceń podrzędnych na półwyroby w toku produkcji.
 • Kolektor danych - raportowanie wykonanych wyrobów bezpośrednio z produkcji  (automatyczny dokument PW do magazynu)
  Kolektor skanuje etykiety z wyrobów/opakowań powiązanych ze składnikami zamówienia odbiorcy i zleceniami produkcyjnymi.

 

Wersja 3.6.8

 • Moduł "CRM - Procesy"

- dodano moduł „CRM - Procesy” umożliwiający rejestrację procesów definiowanych przez użytkownika, np. Ofertowanie, Projekty, Serwis.

- możliwości modułu:
•    tworzenie wielo poziomowego drzewa dla procesu CRM z określaniem relacji dla każdego elementu drzewa: Sprawa, Zdarzenie, Kontakt, Zadanie.
•    tworzenie dokumentów (magazynowych, handlowych, zapytań, zamówień, zleceń) z poziomu elementów drzewa procesów i powiązanie ich z elementami drzewa
•    podpinanie plików obcych do drzewa procesów
•    wykorzystanie funkcjonalności „Znaczniki” do definiowania własnych słowników dot. CRM
•    filtrowanie i wyszukiwania danych wg różnych informacji

 • Analiza „Historia sprzedaży wg WZ, partii, serii”  
 • Kontrahenci

- tworzenie własnych zestawów parametrów, umożliwiających dodawanie szczegółowych informacji o kontrahentach (np. dodatkowe adresy, daty związane ze zdarzeniami z kontrahentem, itp.)
- wywołanie „CRM - Procesy” z „Obsługi” kontrahenta
- wywołanie nowej analizy „Historia sprzedaży wg WZ, partii, serii” z „Obsługi” kontrahenta

 • Wariantowa możliwość niezależnej numeracji dokumentów dla każdego magazynu
 • Zlecenia - nowa kolumna „Stan” pokazująca graficznie i procentowo zaawansowanie operacji na zleceniu

 

Wersja 3.6.6/7

 • Zestawy parametrów

 - dodano nową funkcjonalność polegającą na tworzeniu przez użytkownika indywidualnych zestawów parametrów dotyczących indeksów.  Parametry mogą być określone jako: liczby, teksty, wzory matematyczne, połączenia różnych pól (formatowane) oraz zdefiniowane wybory.
Wzory mogą być wykorzystane przy obliczaniu np. wagi, cen, przelicznikach jednostek zamiennych, wyliczaniu norm składników w kartach technologicznej (zależnych np. od wymiarów wyrobu).

 • Oprogramowano kolejny proces rejestracji wykonania i kosztów produkcji z poziomu obsługi Zlecenia

- "Do depozytu + rezerwacja":  automatyczne przesunięcia odpowiednich ilości materiałów do magazynu „Depozytów”  (przyprodukcyjnego) z jednoczesną rezerwacją
- "Raport wykonania - PW z rzeczywistymi rozchodami":  równoczesna rejestracja wydania materiałów i przyjęcia wyrobów z możliwością deklarowania rzeczywistego zużycia materiałów w celu automatycznego rozliczenia strat materiałowych.

 • Analiza "Wykonanie i koszty produkcji"

 - przekrojowa, bogata analiza z możliwością indywidualnej parametryzacji, grupowania kosztów

 • Składniki zamówienia odbiorcy

- na liście dodano kolumnę KT z informacją o istnieniu lub braku karty technologicznej dla składników zamówienia
- na edycji składnika zamówienia dodano klawisz "KT" umożliwiający założenie nowej (edycję istniejącej) karty technologicznej

 • Zamówienie odbiorcy

 - dodano wywołanie analizy "Zapotrzebowanie i budżetowanie"  do klawisza "Obsługa" (rozwinięcie poprzez strzałkę).

 • Dokumenty magazynowe

- umożliwiono zmiany cen na dokumentach PP, PW, ZPP, ZPW ze skutkami na dokumentach pochodnych: WZ, PZZ, RW, itd.

 • W "Konfiguracja -> Dane firmy -> Księgowość" dodano parametr "Ograniczenie fakturowania WZ"

- ogranicza daty WZ -tek podpowiadanych do zafakturowania, domyślnie 37 dni wstecz (będą podpowiadać się WZ-tki wystawione w ostatnich 37 dniach).
 Funkcja do zastosowań sporadycznych

 

Nowa funkcjonalność "Zestawy parametrów" spowodowała - dla przejrzystości określeń - zmianę dotąd stosowanego określenia "Właściwości obiektu" na "Znaczniki obiektu".

"Znaczniki obiektu" są równoznaczne z coraz popularniejszym określeniem TAGI.

 

Wersja 3.6.5

 • Moduł "Szybka produkcja"

- dodano filtrowanie zleceń poprzez "Szablon indeksu"
- umożliwiono wskazanie zlecenia poprzez czytnik kodów kreskowych

 • Faktury korygujące

- dodano pole "Handlowiec" (jego dane będą się drukować na fakturze)

 • Zmieniono treść "podpisu wystawiającego" na fakturze tradycyjnej

 (na taki sam jak na elektronicznej - z danymi kontaktowymi pobieranymi z "Osób do kontaktów")

 • Usprawniono tworzenie faktury "odwrotne obciążenie"

- nowa kategoria w słowniku "Stawki VAT":  "odwrotne obciążenie"
- odpowiednia obsługa faktury przy użyciu stawki "odwrotne obciążenie"
- nowe funkcje kontrolne

Wersja 3.6.4

 • Słownik indeksów - możliwość definiowania własnych „właściwości” dla indeksów (np. producent, branżysta, wymiary, itp.)

Zastosowanie „Właściwości” jako filtra na „Liście indeksów” - dodatkowa kolumna
Zastosowanie „Właściwości” na wydrukach zapytań i zamówień do dostawców

 • Wydruki faktur sprzedaży - powstał wariant wydruków dla elektronicznej postaci faktur

 Wersja 3.6.2/3

 • Wizualizacja zlecenia w drzewiastej strukturze - dla zlecenia wiodącego i podrzędnych
 • Analiza obciążeń gniazd produkcyjnych

raportowanie niedoboru zdolności produkcyjnych

 • Kompleksowa obsługa zamówienia odbiorcy poprzez bezpośredni dostęp do:

- tworzenia zleceń produkcyjnych

- rejestracji dokumentów magazynowych

- drukowania przewodników produkcyjnych

-  „plików obcych”. 

 Wersja 3.6.1

 • Zamówienia odbiorców

- dodano kolumnę „Operator” - użytkownik, który zarejestrował zamówienie

- dodano filtry na: Nabywcę,Odbiorcę, „Pokaż tylko moje”

 • Składniki zamówienia odbiorcy

- dodano kolumny: dwie dodatkowe jednostki miary i waga

- dodano podsumowanie wagi

 • Zamówienia do dostawców

- dodano kolumnę „Operator”  - użytkownik, który zarejestrował zamówienie

- dodano filtry na: Dostawcę, „Pokaż tylko moje”

 • Składniki zamówienia do dostawcy

- dodano kolumny z dwoma dodatkowymi jednostkami miary

 • Zapytania ofertowe / oferty odbiorców

- dodano kolumnę „Operator” - użytkownik, który zarejestrował zapytanie

- dodano „Ilość w opakowaniu” na edycji indeksu w zakładce „Jednostki”

Informacja wykorzystywana jest na przewodnikach: „warsztatowym” i „karcie obiegowej produktu”

- liczba drukowanych przewodników wynika ze zlecenia i ilości w opakowaniu

- na przewodnikach drukowana jest ilość w opakowaniu

 • Stworzono nowy przewodnik „Karta obiegowa produktu”

Do wykorzystania przy prostej produkcji głównie „pod zamówienia” klientów

 • Zmieniono domyślne „Daty od” i „Daty do” dla rejestrów VAT – powiązane z datami zeznań podatkowych

 

Wersja 3.6.0

 • Faktura korygująca zbiorcza – wystawianie korekt dotyczących sprzedaży za wskazany okres (np. udzielanie rabatu odbiorcom od obrotów w kwartale)
 • Zamówienia do dostawców – dodano możliwość „ręcznego” zamykania zamówień (gdy realizacja nie będzie kontynuowana)
 • Analiza kosztów wytworzenia – dodano możliwość eksportu danych wynikowych (poprzez „Wykonaj”)
 • W „Kartotekach”  dodano obiekt „Kontenery zleceń” (np. numer zlecenia księgowego, projekt, kontrakt ...).Przy edycji zlecenia można wskazać „Kontener zleceń”, który jest uwzględniany w analizach kosztowych (filtry i agregacje).
 • Zmodyfikowano obsługę zlecenia wiodącegoGeneratorem zleceń, zamówień, rezerwacji”:

            - zlecenia podrzędne dziedziczą ze zlecenia wiodącego: MPK , Kontener zleceń

            - do zleceń podrzędnych przypisywane jest „Zlecenie wiodące” oraz „Zlecenie nadrzędne

 • Dodano Przewodnik produkcyjny – wariant 2

            zawiera dane o  „Zleceniu wiodącym” i pełną specyfikację materiałową

 • Dodano wydruk karty technologicznej – wariant 2
 • Zmodernizowano obsługę zleceń podrzędnych (półwyrobów do uruchomionych zleceń nadrzędnych). Możliwy jest „tranzyt” półwyrobów do kolejnych etapów produkcji z pominięciem klasycznych magazynów półwyrobów.
 • Oprogramowano nowy terminal do raportowania operacji - „Terminal Start/Stop”.Terminal może być obsługiwany z zastosowaniem czytnika kodów kreskowych; klasycznie lub na monitorze dotykowym.

 Dodano funkcjonalność: Globalna obsługa zleceń produkcyjnych

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników