Pakiet zawiera: moduły "MAGAZYNY", "PRODUKCJA" i "TERMINALE/OPERACJE" z obsługą kategorii "Surowce", "Wyroby Gotowe", "Półwyroby", "Gniazda/Operacje" i "Towary". 

Umożliwia szczegółowe prowadzenie gospodarki magazynowej, logistykę zakupów i sprzedaży (zamówienia do dostawców i od odbiorców) a także wszelkie raporty i dane dla księgowości materiałowej.
Ponadto umożliwia prowadzenie produkcji w systemie zleceń produkcyjnych bazując na kartach technologicznych ze składnikami materiałowymi i operacjami technologicznymi.  
Oferuje funkcję tzw. terminali produkcyjnych: „Terminal zmianowy” i „Terminal – operacje” do rejestracji wykonanych przez pracowników operacji .
Pakiet może być rozszerzany o dodatkowe moduły i kategorie.


Moduł "MAGAZYNY"

 • Dowolna ilość magazynów z deklarowanymi metodami wycen (FIFO, LIFO, średnia ważona, ewidencyjna). Wydania z magazynu możliwe także ze wskazaniem konkretnej dostawy/partii i/lub terminu przydatności.
 • Kategorie obsługiwane: Surowce, Półwyroby, Wyroby gotowe, Gniazda/Operacje, Towary
 • Indeksy:  Kody materiałowo - towarowe uporządkowane w  drzewiastym słowniku indeksów / szeroka gama informacji dodatkowych np.: numery katalogowe, numery rysunków, cechy /
 • Możliwość posługiwania się trzema jednostkami miary dla indeksu: podstawową i dwoma dodatkowymi przeliczalnymi na podstawową
 • Dokumenty obrotu magazynowego

- Dokumenty typowe  /np. PZ, PW, MP, RW, ZW, WZ, MW, MM, PO, PB, PZL, PK/ oraz własne, dla  potrzeb systemu
- Dokumenty korygujące do wszystkich podstawowych
- Możliwość przyjmowania indeksów z ceną zerową (np. dla materiałów powierzonych)
- Możliwość zautomatyzowanego tworzenia dokumentów, np. PZ z zamówienia do dostawcy, WZ z  zamówienia od odbiorcy, RW ze -zlecenia produkcyjnego, PW  ze zlecenia produkcyjnego

 • Rejestracja symboli/numerów partii, numerów seryjnych i terminów przydatności dla indeksów materiałowo-towarowych.
 • Możliwość zmiany cen na dokumentach PZ ze skutkami na dokumentach powiązanych (np. RW, WZ, MM-, MM+ i innych)
 • Inwentaryzacja i remanent na dowolny dzień
 • Kartoteki magazynowe indeksów /szczegółowa historia dokumentów dla indeksu, numerów partii i seryjnych, stany w magazynie wg dostaw, historia  zakupów/
 • Faktury zakupu, Rejestr VAT, faktury WNT i intrastat,
 • Księgowość materiałowa

- Stany magazynowe ilościowo-wartościowe na dowolny dzień
- Dzienniki materiałowe o różnym stopniu szczegółowości
- Obroty dokumentów dla indeksów
- Przepływy indeksów z identyfikacją indeksów zalegających w magazynie
- Stan produkcji w toku na dowolny dzień
- Rozliczanie kosztów zleceń produkcyjnych i nieprodukcyjnych (np. wydziałowych, reklamacji,  serwisu, itp.)

 • Logistyka

- Kartoteka dostawców z przypisanym asortymentem (kody własne dostawców, ceny i warunki dostaw)

- Kartoteka odbiorców z indywidualnymi cennikami dla odbiorców i kodami indeksów u odbiorców

- Zamówienia do dostawców i od odbiorców /i zapytania ofertowe/

- Analiza wykonalności zamówień odbiorców na podstawie  dostępności  wyrobów i towarów handlowych w  magazynach, na produkcji oraz z uwzględnieniem uzupełnienia stanów minimalnych

- Analizy zapotrzebowania materiałowego (ilościowo – wartościowe)  na wyroby lub zamówienia odbiorców

- Analiza braku materiałów w magazynach na realizację zleceń produkcyjnych

- Stany minimalne i maksymalne w magazynach /kontrola, wyliczanie,   generowanie zakupów uzupełniających/

- Rezerwacje w magazynach dla potrzeb zamówień odbiorców i zleceń produkcyjnych

- Rezerwacje przyszłych dostaw :  zamówione u dostawców towary rezerwowane do zamówień odbiorców i zleceń produkcyjnych, wyroby z produkcji w toku rezerwowane do zamówień odbiorców i nadrzędnych zleceń produkcyjnych

- Generowanie zamówień do  dostawców oraz  zleceń produkcyjnych na podstawie:

   - zamówień klientów na wyroby (lub towary handlowe)
   - dostępnych stanów magazynowych

   - aktywnych zleceń produkcyjnych

   - stanów minimalnych

- Monitorowanie realizacji zamówień do dostawców

- Monitorowanie realizacji zamówień od odbiorców (śledzenie postępu zlecenia na produkcji, rezerwacja w magazynie, wydanie z magazynu, faktura)

Moduł "PRODUKCJA"

 • Karty technologiczne - wielopoziomowe struktury zawierające normy materiałowe i technologie wyrobów (i półwyrobów): materiały, półwyroby (z własnymi kartami technologicznymi), narzędzia, usługi obce, operacje

- Wiele kart technologicznych dla wyrobu/półwyrobu - jedna podstawowa i wiele wariantowych

- Parametryzowana  precyzja w normach składników kart technologicznych (od 3 do 9 miejsc po przecinku)

- Historia powstania i zmian karty technologicznej

 • Kalkulacje kosztów produkcji wyrobów i półwyrobów , kalkulacje zapotrzebowań dla wielu różnych wyrobów, np. wg zamówienia odbiorcy, kalkulacje zleceń produkcyjnych
 • Zlecenia:

- produkcyjne „na wyroby"  i „na półwyroby”

- produkcyjne „nie na wyroby" , np. wydziałowe, itp.

- nieprodukcyjne, np. badawczo-rozwojowe, wystawowe, wewnętrzne itp.

- serwisowe na wyroby

 • Zasoby produkcyjne  

- pracownicy, maszyny z przypisanymi możliwymi operacjami

- gniazda produkcyjne powiązane z operacjami

 • Planowanie i automatyczne pozyskiwanie materiałów do produkcji:

- Rezerwacje dostępnych materiałów w magazynach i pozyskiwane „wolnych" z zamówień  do dostawców i ze zleceń produkcyjnych

- Zautomatyzowane tworzenie zamówień do dostawców

- Zautomatyzowane tworzenie zleceń na półwyroby i wyroby (automatyczne tworzenie  zleceń podrzędnych do zleceń głównych)

- Rezerwacje w przyszłych dostawach

/Podstawa planowania materiałowego: zamówienia odbiorców, zamówienia wewnętrzne- na magazyn, zlecenia produkcyjne i/lub uzupełnienie stanów minimalnych/

 

 • Planowanie operacji na gniazdach produkcyjnych dla pracowników i maszyn. Bieżąca weryfikacja obciążenia zasobów produkcyjnych
 • Przewodniki produkcyjne z nadrukowanym kodami kreskowymi dla  numeru zlecenia i operacji produkcyjnych
 • Śledzenie zleceń produkcyjnych poprzez rejestrację wykonania operacji:  

- Obsługę kart pracy -  rejestracja zbiorcza

- Moduł Terminal pracownika  (indywidualna rejestracja wykonanych „detalooperacji" i  zużytego czasu)

- Moduł Terminal zmianowy (indywidualna rejestracja czasu pracy – identyfikacja zleceń  i operacji przy pomocy czytników kodów -kreskowych i wydrukowanych przewodników  produkcyjnych)

- Międzyoperacyjna weryfikacja jakości - braki i przyczyny ich powstania

 • Rozliczenie produkcji

- Koszty produkcji wyrobów (i półwyrobów) wg zleceń, rodzajów produkcji, dla określonych  wyrobów, dla wybranych magazynów

- Koszty produkcyjne „nie na wyroby”: wydziałowe, reklamacyjne, ogólne, itp.

- Koszty usług obcych

- Analizy udziału kosztów bezpośrednich: materiały, narzędzia, operacje, usługi obce w:

            - przyjętej produkcji do magazynu

            - koszcie własnym sprzedaży

- Materiałowa analiza zlecenia: "nie wydane", "rzeczywiste wydania", "wydane ponad  normę", niezgodności z technologią

- Rzeczywiste i normatywne czasy pracy pracowników i maszyn

- Jakość i wydajność pracowników i maszyn

- Przyczyny powstania braków w operacjach (i operacji dodatkowych)

- Przyczyny powstania odpadów technologicznych i nie technologicznych

- Wyroby niezgodne  - odrębna ewidencja i analiza przyczyn ich powstania

- Materiały na produkcji

- Materiały w wyrobach

- Narzędzia – stany w magazynie i u pracowników wraz z historią wydań i zwrotów

- Serwis i naprawa - rozliczenie kosztów

 

Terminale do rejestracji produkcji

 • „Terminal - operacje”  

-Podgląd przez pracownika zaplanowanych operacji
-Pobranie plików „obcych” potrzebnych do wykonania operacji
-„Start" operacji
-Rejestracja rzeczywistego czasu pracy i ilości wykonanych "Detalooperacji"
-Rejestracja powstałych braków (i ich przyczyn)

 • „Terminal zmianowy”   – rejestracja czasu pracy.

- Odczyt kodu pracownika, numeru zlecenia produkcyjnego, numeru wykonanej operacji za pomocą czytników kodów kreskowych z wcześniej wydrukowanych przewodników  produkcyjnych. Możliwa także rejestracja "ręczna"    

- Możliwość rejestracji/podziału czasu pracy równoległej na wielu maszynach

 

 

 

 

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników