System Clear-Pro oferuje wiele rodzajów kalkulacji:

  • Kalkulacje  kosztów wytworzenia wyrobu (i półwyrobu)

    Kalkulacje dla  wyrobów i półwyrobów opierają się na normach zawartych w aktualnych kartach technologicznych, dotyczą kosztów bezpośrednich (materiały, operacje, narzędzia, usługi obce).  Są parametryzowane i wielowariantowe:

-szczegółowo (każdy składnik) lub zbiorczo
-w cenach średnich lub ostatniego przychodu
-tylko materiały i opcjonalnie z uwzględnieniem operacji (robocizny), narzędzi, usług obcych
-półwyroby rozwijane (lub nie) do surowców według własnych kart technologicznych

  • Kalkulacje zapotrzebowań

    Analiza zapotrzebowań na realizację wskazanych wyrobów w żądanych ilościach. Zestawia  ilości i wartości materiałów, narzędzi, operacji, usług obcych, niezbędnych do ich wykonania.   
Narzędzie wygodne do zastosowanie na etapie tworzenia oferty lub do  określenia budżetu na realizację wskazanych zamówień odbiorców.

  • Kalkulacje cen handlowo-magazynowych dla wyrobów i towarów

    Przeliczanie cen to zaawansowane  narzędzie pozwalające kalkulować na bieżąco ceny wyrobów i towarów: ewidencyjne, minimalne sprzedaży, hurtowe, detaliczne.
Moduł kalkulacji konfrontuje ceny zapisane w bazie z odpowiadającymi im cenami wynikającymi z wyliczeń dokonanych algorytmami.
Algorytmy przeliczają ceny według aktualnych danych. Każda zmiana – zawartości kart technologicznych, cen surowców, kosztów robocizny - wpływa na nowo wyliczone ceny.
Możliwe jest stworzenie dowolnej ilości własnych algorytmów do kalkulacji cen i podporządkowanie każdemu z nich wskazanych indeksów.
Algorytmy liczenia cen oparte są na danych pobieranych z bazy systemu oraz zmiennych określanych przez użytkownika i zapamiętywanych w bazie (narzuty, marże, itp.).
Funkcja kontroli zmienności cen posiada możliwość automatycznego przypisania nowych (przekalkulowanych cen) jako nowo obowiązujących w systemie.

  • Kalkulacje Cen Ofertowych.

Kalkulowanie ceny ofertowej na podstawie składników Karty Technologicznej (materiały, operacje, usługi obce, narzedzia) lub danych prognozowanych.

Funkcja współpracująca z zapytaniami ofertowymi i zamówieniami odbiorców. Kalkulacja - tzw. doliczeniowa - przetwarza dane z bazy oraz wprowadzone "z ręki", uwzględnia narzuty na koszty zakupu, robocizny, przerobu, wydziałowe, ogólne, sprzedaży, marżę.

   KalkOfertowa600

      Wynikowo otrzymujemy:

      bezpośredni koszt wytworzenia

      techniczny koszt wytworzenia

      całkowity koszt wytworzenia

      koszt własny sprzedaży

      ofertową cenę sprzedaży.

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników